Algemene Voorwaarden

All Day Healthy Mindfulness

In onderstaande tekst worden de Algemene Voorwaarden van All Day Healthy verder toegelicht. Als u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en wordt u geacht deze gelezen te hebben. Leest u deze alstublieft zorgvuldig. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

 

1. Inschrijving

 

Deelnemers aan Mindfulness trainingen of losse consulten zijn ingeschreven:

 • Zodra ze zich telefonisch aanmelden of via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier.

of:

 • Wanneer ze eenduidig per e-mail (ingevulde intakelijst) te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een Mindfulness training en/of consult(en).

 

2. Intake en kennismakingsgesprek en inschrijving 

 

 

In het geval er aan deelname aan de Mindfulness training een retour gezonden intakelijst en/of kennismakingsgesprek voorafgaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intakelijst en/of het kennismakingsgesprek. Het staat All Day Healthy vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Ook staat het de deelnemer vrij zich binnen 24 uur na de retour gezonden intakelijst of het intakegesprek kosteloos de Mindfulness training of consult te annuleren.

 

3. Betalingsvoorwaarden

 

De deelnemer dient na afloop van een training of consult direct te betalen, dit kan middels een pinbetaling of het overmaken via een bankoverschrijving. Online betalen middels iDeal is ook mogelijk. Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Bij geen of te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn geleverde dienst of vervolg afspraak ontlenen. Het staat All Day Healthy dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal All Day Healthy de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

All Day Healthy werkt op basis van een vast tarief en een consultduur is 60 minuten, het huidige uurtarief is: € 100,- (inclusief B.T.W.)

Bij afname van meerdere consulten kunnen maatwerk prijsafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld 6 consulten met daarin een korting verwerkt: 6 consulten voor € 500,- (inclusief B.T.W.). In dit geval dient de nota voor het eerste consult of de eerste training te zijn voldaan.

Indien na het volgen van een aantal consulten geen positieve vooruitgang wordt geboekt en het daaruitvolgend besluit ontstaat om geheel te stoppen is het mogelijk om een deel van het afgesproken maatwerkbedrag van All Day Healthy retour te ontvangen. Dit zal altijd in goed overleg en redelijkerwijze plaatsvinden.

 

4. Verzetten en verschuiven van data

 

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van All Day Healthy.

 

5. Afgelasten van trainingen

 

All Day Healthy heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsbijeenkomsten, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen vindt restitutie van de betaling plaats. All Day Healthy vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

 

6. Afzeggen/afbellen van intakes en individuele afspraken

 

 1. Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per e-mail (info@alldayhealthy.nl). Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (€40,= per sessie bij groepstraining, €100,= per sessie bij een individuele training).
 2. Bij annulering korter dan een week voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

 

7. Privacy

 

All Day Healthy vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, klanten en bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

All Day Healthy gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden, tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.
Persoonlijke informatie die in het kader van een consult, training of opleiding aan All Day Healthy wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) behandeld.
All Day Healthy houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
All Day Healthy legt je persoonsgegevens vast in een dossier ten behoeve van deelname aan trainingen of opleiding of om je te informeren over voor de deelnemer relevante activiteiten, producten en diensten van All Day Healthy.

All Day Healthy legt gesprekken en/of audio- en/of videobeelden vast in een persoonlijk dossier. Deze bestanden kunnen op verzoek van cliënten te allen tijde worden verwijderd.
All Day Healthy bewaart een kopie van het ingevulde aanmeldformulier maximaal 5 jaar, met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wilt u niet dat wij uw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door. Evaluatieformulieren worden, conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), 3 jaar bewaard.
All Day Healthy legt verkoopgegevens tenminste 7 jaar vast, dit in het kader van de wettelijke vereisten opgesteld door de Nederlandse Belastingdienst ten aanzien van het bewaren van gegevens.

 

8. Disclaimer

 

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan All Day Healthy niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

 

9. Algemene Opmerkingen

 

9.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door All Day Healthy.

9.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9.3 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het gevormde dossier worden vernietigd.

9.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van All Day Healthy. Zie bij punt 10. Klachtenreglement.

 

10. Klachtenreglement

 

All Day Healthy hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van All Day Healthy, dan nodig ik u nadrukkelijk uit mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing. Komen we er desondanks niet uit, dan is er de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij All Day Healthy.

 

 1. Indienen van een klacht
  Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij me indienen. U kunt uw klacht richten aan Dhr. R.G. Berkhof.
 2. Verloop van de klachtenprocedure
  De ontvangst van uw klacht wordt binnen 30 dagen na binnenkomst bevestigd. Vervolgens neemt All Day Healthy zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. All Day Healthy streeft ernaar om elke klacht binnen 40 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van All Day Healthy een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. All Day Healthy gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
 3. Bewaartermijn
  Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

 

11. Copyright en rechten

 

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website van All Day Healthy (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen), zijn het exclusieve eigendom van All Day Healthy en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website https://alldayhealthy.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

 

Praktische gegevens

 

All Day Healthy is een handelsnaam van Dogat Beheermaatschappij BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05078315. Eigenaar is Dhr. R.G. Berkhof.

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

 

 

Contactgegevens

 

All Day Healthy
T.a.v. R.G. Berkhof
Puntkroos 11
8043 NV Zwolle

06 55555661
info@alldayhealthy.nl